Το “χαρτοφυλάκιο” των αντιπροέδρων του ΕΟΦ

Ορίστηκε το «χαρτοφυλάκιο» των αντιπροέδρων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού που δημοσιεύθηκε  στη Διαύγεια.

Όπως προκύπτει από την απόφαση, οι αρμοδιότητες των αντιπροέδρων επιμερίζονται ως εξής:

Α’ Αντιπρόεδρος: Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των ακόλουθων Διευθύνσεων του Οργανισμού:

1. Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας
2. Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων
3. Αξιολόγησης Προϊόντων

Καθώς επίσης της υπηρεσίας αξιολόγησης αιτημάτων χορήγησης  φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων.

Για τα αντικείμενα αυτά:

α. Παρακολουθεί τις ανωτέρω Υπηρεσίες, συντονίζει και υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών αυτών και την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν, στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων  του Προέδρου του ΕΟΦ ή του ΔΣ/ΕΟΦ.

β. Εισηγείται προς τον πρόεδρο του ΕΟΦ τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εν λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα διοίκησης και διαχείρισης.

γ. Εισηγείται τη λήψη άμεσων μέτρων και κάθε άλλο θέμα,  όταν ζητείται από τον Πρόεδρο, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές Υπηρεσιακές εισηγήσεις.

δ. Μελετά και εισηγείται προς τον πρόεδρο του ΕΟΦ κάθε ζήτημα που του ανατίθεται από αυτόν.

ε. Υπογράφει κάθε εσωτερικό έγγραφο που απαιτείται για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων στους προαναφερόμενους τομείς.

Β’ Αντιπρόεδρος: Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των ακόλουθων Διευθύνσεων του

Οργανισμού:

1.  Διοικητικού
2.  Οικονομικού
3.  Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων

Για τα αντικείμενα αυτά:

α. Παρακολουθεί τις ανωτέρω Υπηρεσίες, συντονίζει και υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών αυτών και την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν, στα πλαίσια των  εκάστοτε αποφάσεων του Προέδρου του ΕΟΦ ή του ΔΣ/ΕΟΦ.

β. Εισηγείται προς τον πρόεδρο του ΕΟΦ τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εν λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα διοίκησης, διαχείρισης και εγκρίσεων (πλην των εγκρίσεων φαρμάκων  «εκτός ενδείξεων»).

γ. Παρακολουθεί όλα τα ζητήματα, που αφορούν την υλοποίηση των νομίμων και συμβατικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του Οργανισμού.

δ. Εισηγείται τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και την προάσπιση των συμφερόντων του και κάθε άλλο θέμα στους ανωτέρω τομείς, όταν ζητείται από τον Πρόεδρο, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές Υπηρεσιακές εισηγήσεις.

ε.  Υπογράφει κάθε εσωτερικό έγγραφο που απαιτείται για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων στους προαναφερόμενους τομείς, καθώς επίσης τα τρέχοντα έγγραφα και παραστατικά προς υλοποίηση των νομίμων και συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού σε οικονομικής φύσης ζητήματα, όπως μισθοδοσία και εν γένει εντάλματα πληρωμής αναληφθεισών υποχρεώσεων συμβατικών ή άλλων κλπ. έγγραφα στον παραπάνω τομέα).

Σημειώνεται ότι οι Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄ αναπληρώνουν με την ίδια σειρά τον Πρόεδρο του ΕΟΦ στα καθήκοντά του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ